فایل آموزشی پنجاه و چهارم: تحلیل تنش در دو میله با مقاطع و بارگذاری های متفاوت

تومان25.000

توضیحات

در شکل مقابل دو میله با مقاطع و بارگذاری های مختلف نشان داده شده است. این مسئله در نرم افزار آباکوس مدل شده و در انتها تغییرمکان های گره ای، تنش در میله ها و نیروهای عکس العمل بدست آمده اند. در انتها مقایسه ای بین حل تئوری و عددی صورت گرفته است.
[vc_btn title=”« جهت مشاهده جزئیات بیشتر از این آموزش کلیک کنید »” shape=”square” color=”mulled-wine” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Ffathitraininggroup.com%2F%25d8%25a8%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c%2F%25d9%2581%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2584-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-abaqus%2F|title:%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3|target:%20_blank|” button_block=”true”]
keyboard_arrow_up