مميزي سيستم مديريت كيفيت جوشكاري براساس استانداردهاي سري ايران ايزو3834

کداستاندارد:721220110080011
ساعت استاندارد:86
سرفصل مطالب: بررسي مستندات استاندارد ايران ايزو 9001 در ارتباط با سيستم جوشكاري | تشخيص و تفكيك ا سيستم هاي صدور گواهينامه هاي سيستمي و محصول | مديريت استقرار، مميزي داخلي و مميزي خارجي استاندارد ايران ايزو 3834 | بررسي انطباق سيستم كيفيت سازمان مميزي شونده با الزامات استانداردهاي سري ايران ايزو 3834

کنترل کننده ابعادي جوش قطعات فولاد کربني

کداستاندارد:721220110220001
ساعت استاندارد: 240
سرفصل مطالب:كد گذاري فوالدهاي كم كربنی مطابق17100 DIN و انواع فولاد كربن | لبه سازي مطابق 17551 ISO وانواع اتصاالت (Joint of Types )| شناسایی انواع ناپیوستگی هاي سطحی جوش ذوبی طبق استاندارد 5520-1 ISO |بازرسی چشمی مستقیم با رعایت شرایط فیزیکی و انواع گیج هاي جوشکاري مطابق
ISO 17507

کارور دستگاه جوش الکتروگاز(Electro gas)

کداستاندارد:721220110100001
ساعت استاندارد:200
سرفصل مطالب:توانايي جوشـكاري و روكـش سـازي در حالـت هـا و اتـصالات مختلـف روي ورق فـولادي بـا روشMAG_MIG| توانايي راه اندازي دستگاه الكتروگاز | توانايي جوشكاري انواع اتصالات با دستگاه جوش الكترو گاز | توانايي روكش كاري روي فولاد ها با دستگاه جوش الكترو گاز

کارور دستگاه جوش الکترواسالگ (Electro Slag)

کداستاندارد:721220110090001
ساعت استاندارد: 238
سرفصل مطالب:تتوانايي جوشكاري و روكش سازي در حالت ها و اتصالات مختلف روي ورق فولادي تحت فرايند قوس الكتريكي دستي | توانايي راه اندازي دستگاه الكترواسلاگ |توانايي جوشكاري انواع اتصالات با دستگاه جوش الكترو اسلاگ | توانايي روكش كاري روي فولادها با دستگاه جوش الكترو اسلاگ | توانايي جوشكاري روي فولادها و چدنها با دستگاه جوش الكترو اسلاگ

کارگر نقطه جوشکاري ثابت

کداستاندارد:721220110060001
ساعت استاندارد:74
سرفصل مطالب: توانايي اندازه گيري قطعات مختلف | توانايي كار با دستگاه نقطه جوش ثابت | توانايي نقطه جوش زدن قطعه كار با دستگاه نقطه جوش ثابت | توانايي نقطه جوشكاري نوار تشت به تشت موتور | توانايي نقطه جوشكاري ثابت بغلي حلزوني به دور حلزوني

کارور برشکاري و جوشکاري لیزري

کداستاندارد:721220110070001
ساعت استاندارد: 136
سرفصل مطالب:فتوانايي تشخيص عوامل موثر در محيط كار | توانايي تشخيص مكانيزم برشكاري با روشهاي مختلف | توانايي راهاندازي دستگاه توليد ليزر | توانايي برشكاري قطعات با ليزر | توانايي بكارگيري جداول برشكاري ليزري

جوشکاري لوله هاي فولادي تحت فشار با فرآيند E5 سطح SMAW

کداستاندارد:721220110120101
ساعت استاندارد:200
سرفصل مطالب: دستورالعمل طبق جوشکاری E5: Pipe Weld–Butt Weld – D≥100mm |جوشکاری طبق دستورالعملE5: Pipe Weld – Butt Weld – 40≤D≤80mm Pipe Weld -Fillet Weld – CJP |کنترل کیفیت جوش

جوشکاري فولاد کربني نازک(کمترازmm3) با TIG

کداستاندارد:721220110000021
ساعت استاندارد: 206
سرفصل مطالب:جوشکاري ورق فوالد کربني نازک ˛اتصال سپري- اتصال نبشي خارجي و جوشکاري لوله به ورق فولاد کربني نازک ) فرآيند TIG) weld Fillet|جوشکاري ورق و لوله فولاد کربني نازک ˛ اتصال لب به لب ˛ فرآيند TIG(Butt weld)| کنترل کیفیت جوش

جوشکاري فولاد کربني ضخیم (کمتر از mm10)با TIG

کداستاندارد:721220110000011
ساعت استاندارد:210
سرفصل مطالب: جوشکاري ورق فوالد کربني ضخیم(mm10≤t ساعت استاندارد: 140
سرفصل مطالب:جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 6E لوله به ور CJP – Plate to Tube 6 40 46|جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 6E جوش لوله Butt – Weld Pipe
Weld

کارگر ماهر جوشکاري (طرح 18 ماهه)

کداستاندارد:721220110150001
ساعت استاندارد: 2800
سرفصل مطالب:فلزكاري مقدماتي| لحيم كاري نرم و سخت| برشكاري حرارتي| جوشكاري گاز| جوشكاري با قوس الكتريكي| جوشكاري با گاز محافظ ( MIG,MAG,WIG(

جوشکاري فولاد کربني نازک (کمتر از mm2)با MAG

کداستاندارد:7212201101100011
ساعت استاندارد:188
سرفصل مطالب: جوشکاري ورق هاي فوالد کربني نازک – اتصال سپري و نبشي T- Joint & Corner Joint| جوشکاري ورق هاي فوالد کربني نازک – اتصال لب به لب Joint Butt | کنترل کیفیت جوش

جوشکاري فولاد کربني باMAG M5+M6

کداستاندارد:721220110110041
ساعت استاندارد: 156
سرفصل مطالب:جوشکاري لوله طبق دستورالعمل 5MPipe Weld–Butt Joint – D≥100mm PA & PH – CJP|جوشکاري لوله طبق دستورالعمل 6M
Pipe Weld–Butt Joint – D≥100mm PC & H-L045 – CJP| کنترل کیفیت جوش

جوشکاري فولاد کربني با MAG M3+M4

کداستاندارد:721220110110031
ساعت استاندارد:204
سرفصل مطالب: جوشکاري طبق دستورالعمل 3M جوش اتصال لب به لب ˛ درز جناقي يک طرفه -ThickPlate (t>8mm) Butt Joint – CJP|جوشکاري طبق دستور العمل 4M جوش اتصال سپري ˛ درز نیم جناقي يک طرفه Thick Plate (t>5mm) Single bevel butt weld ˛ T-joint – CJP| کنترل کیفیت جوش

جوشکاري فولاد کربني با MAG M1+M2

کداستاندارد:721220110110021
ساعت استاندارد: 212
سرفصل مطالب:دستورالعمل طبق جوشکاريThick-Plate (t>8mm) جوش M1 |جوشکاري طبق دستور العمل 2M جوش (mm3>t (Plate Thick| کنترل کیفیت جوش

جوشکاري اسکلت فوالدي با فرآيند SMAW سطح 2E

کداستاندارد:721220110120062
ساعت استاندارد:214
سرفصل مطالب: جوشکاری طبق دستورالعمل 1E جوش Joint – T الکترود قلیايي | جوشکاری طبق دستورالعمل 2E جوش لوله به ورق الکترود R | کنترل کیفیت جوش

جوشکاري اسکلت فوالدي با فرآيند E1 سطح SMAW

کداستاندارد:721220110030011
ساعت استاندارد: 115
سرفصل مطالب:تجزیه ، تحلیل و کاربرد جوشکاری پلاستیک | نقشه خوانی عالئم اختصاری جوشکاری و مونتاژ کاری قطعات|اتصال قطعات با حالل های شیمیایی و چسب ها

جوشکارفولادهاي زنگ نزن با فرآيندTIG

کداستاندارد:7212201102400001
ساعت استاندارد:300
سرفصل مطالب: تجزيه و تحلیل الکترودهاي تنگستن وكاربرد انواع آلیاژ،فلز وموادمصرفي | رعايت اصول ايمني و بهداشت محیك كار | برشکاري و انواع روش هاي آن در فوالدهاي زنگ نزن

جوشکار گاز درجه 2

کداستاندارد:721220110010001
ساعت استاندارد: 531
سرفصل مطالب:توانايي تشخيص عوامل موثر كار | توانايي ترسيم خطوط استاندارد و كادرهاي نقشه| توانايي ترسيم اشكال هندسي| توانايي ترسيم نماهاي قطعات كار| توانايي ترسيم نماها از روي پرسپكتيو| توانايي ترسيم تصاوير استاندارد قطعات ريز عمومي صنعتي

جوشکار گاز درجه 1

کداستاندارد:721220110020001
ساعت استاندارد:278
سرفصل مطالب: توانايي جوشكاري قطعات فولاد نرم با ضخامت mm5 به بالا با روش پس دستي در تمام حالتها | توانايي جوشكاري لوله هاي سياه با ضخامت 3 اينچ به بالا با روش پس دستي در تمام حالتها | توانايي جوشكاري قطعات چدني با لحيم سخت و سيم جوش مخصوص | توانايي جوشكاري قطعات فلزات رنگين با درزهاي مختلف با روش پيش دستي

جوشکار کاربید (صنايع)

کداستاندارد:721220110050001
ساعت استاندارد: 531
سرفصل مطالب:توانايي ذوب سطحي روي قطعات با حالت تخت | توانايي آماده كردن درز جوش | توانايي جلوگيري از پيچيدگي قطعات در هنگام جوشكاري | توانايي جوشكاري فولاد نرم با روش پيش دستي در تمام حالتهاي مختلف

جوشکار قطعات فولادي(کربني ) با فرآيند MAG

کداستاندارد:721220110110001
ساعت استاندارد:607
سرفصل مطالب: آماده سازي قطعات|برشكاري قطعات| راه اندازي دستگاه جوشكاري| مونتاژ قطعات

جوشکار زير پودري

کداستاندارد:721220110040001
ساعت استاندارد: 480
سرفصل مطالب:توانايي ترسيم اشكال هندسي منظم و نامنظم | توانايي اندازهگيري، علامتگذاري و خط كشي قطعات كار | توانايي بريدن ورقها با اره و قيچي | توانايي سوهانكاري ساده قطعات فلزي

keyboard_arrow_up