تمرین های محیط Sketcher کتیا

در این بخش 45 تمرین کاربردی از مجموعه تمرین های محیط Sketcher کتیا همراه با فیلم آموزشی و فایل نرم افزار ارائه شده است. در این محیط که در دوره مقدماتی کتیا تدریس شده است، امکان طراحی دوبعدی وجود داشته و مقدمه ای برای طراحی سه بعدی قطعات (محیط پارت دیزاین) می باشد. تمرین ها در سه بخش مقدماتی، متوسطه و پیشرفته طبقه بندی شده و برای هر یک از آنها علاوه بر نقشه، فیلم آموزشی و فایل نرم افزاری قرار داده شده است. جهت آشنایی با فایل های آموزشی و نحوه مدل سازی آنها می توانید نمونه تمرین آموزشی را از بخش زیر دانلود نمایید. توضیحات بیشتر در خصوص این مجموعه در همین بخش ارائه شده است.
توجه: توصیه می شود اگر هدف یادگیری محیط Sketcher است ابتدا فیلم های آموزشی این محیط را از بخش دوره مقدماتی کتیا دانلود کرده و سپس برای تسلط بیشتر به تمرین های این بخش مراجعه نمایید. همچنین، جهت آشنایی با ویدئوهای آموزشی این بخش می توانید نمونه تمرین آموزشی را از بخش زیر دانلود نمایید:

سفارش مجموعه تمرین های محیط Sketcher

تمرین های بخش اول از آموزش محیط Sketcher کتیا
Sketcher No.1
Sketcher No.2 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.3 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.4 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.5 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.6 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.7 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.8 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.9 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.10 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.11 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.12 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.13 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.14 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.15 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
تمرین های بخش دوم از آموزش محیط Sketcher کتیا
Sketcher No.16 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.17 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.18 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.19 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.20 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.21 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.22 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.23 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.24 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.25 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.26 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.27 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.28 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.29 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.30 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
تمرین های بخش سوم از آموزش محیط Sketcher کتیا
Sketcher No.31 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.32 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.33 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.34 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.35 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.36 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.37 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.38 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.39 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.40 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.41 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.42 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.43 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.44 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
Sketcher No.45 - مجموعه تمرین های محیط Sketcher
keyboard_arrow_up